De vereniging

De IJmuider Reddingsbrigade, kortweg IJRB, is opgericht op 30 maart 1933. De IJRB heeft ongeveer 375 leden, waarvan er ongeveer 80 actief zijn als Lifeguard (strandwacht) of instructeur. Deze Lifeguards en instructeurs zijn allemaal vrijwilliger. Voor de financiering is de IJmuider Reddingsbrigade afhankelijk van gemeentelijke subsidie, sponsors en giften. Lees meer over de financiële ondersteuning van de IJRB onder het kopje Sponsoring.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het vergroten van de veiligheid in, op en langs het water in de ruimste zin van het woord, en draagt daarmee met nagenoeg al haar activiteiten zonder winstoogmerk bij aan het algemeen maatschappelijk belang van gezondheid en veiligheid voor eenieder die zich in deze omgeving begeeft.

De IJRB doet dit door mensen te leren zwemmen en door ze op te leiden tot zwemmend redder. Zo leren mensen om zichzelf en anderen te redden. Daarnaast wordt het strand van IJmuiden bewaakt door de Lifeguards en kan er, in geval van nood, 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de alarmploeg.

Bestuur

Het bestuur van de IJmuider Reddingsbrigade wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met een bestuurslid Strand en een bestuurslid Zwembad. Het bestuur wordt daarnaast geadviseerd door de coördinator Opleidingen.

De bestuursleden worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd door de leden van de IJRB. Ze hebben een benoeming voor 3 jaar. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Het huidige bestuur van de IJRB bestaat uit:
Voorzitter: Sven van den Goorbergh
Secretaris: Irene Bal
Penningmeester: Chris van Velzen
Bestuurslid Materiaal: naam op aanvraag beschikbaar
Bestuurslid Opleidingen: Jeroen Groot
Bestuurslid Strand: Kees Buis
Bestuurslid Zwembad: Kim de Vlieger

Vertrouwenscontactpersoon

De IJmuider Reddingsbrigade streeft naar een veilig (sport)klimaat zonder ongewenst gedrag, waaronder; pesten, discriminatie, machtsmisbruik en seksuele intimidatie/misbruik. Alle instructeurs, lifeguards en bestuurders werken volgens gedragscodes en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). Ondanks alle regels en maatregelen is het ook van belang dat vrijwilligers, leden, ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen praten over dit soort zaken. Daarom zijn er speciale vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Deze vertrouwenscontactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht waardoor men eventueel een anonieme melding kan doen of een vraag kan stellen. De vertrouwenscontactpersonen luisteren, geven advies of informatie en kunnen actie ondernemen.

Wat er ook is; blijf niet stil, maar praat erover! 

De vertrouwenscontactpersonen van de IJRB zijn te bereiken via . Zij kunnen na een eerste e-mail ook telefonisch contact opnemen. De overkoepelende bond Reddingsbrigade Nederland heeft ook vertrouwenscontactpersonen die benaderd kunnen worden via deze link. De koepelorganisatie NOC*NSF heeft informatie en contactgegevens staan op www.centrumveiligesport.nl

Organisatie reddingsbrigades

De IJmuider Reddingsbrigade is 1 van de ongeveer 160 reddingsbrigades in Nederland.
Deze reddingsbrigades zijn aangesloten bij een overkoepelende bond; Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).
De verschillende reddingsbrigades hebben diverse taken, grofweg onder te verdelen in drie aandachtsgebieden:

  • Opleidingen;
  • Waterhulpverlening (toezicht, hulpverlening en inzet Nationale Reddingsvloot);
  • Lifesavingsport.

Per reddingsbrigade is het wisselend welke taken uitgevoerd worden. Sommige brigades verzorgen alleen de zwemopleiding, andere brigades (waaronder de IJRB) voeren één of meerdere taken uit.