Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 21 maart 2023 om 20.00 uur

Locatie: Paviljoen Noordzee

Logo Paviljoen Noordzee

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken & mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de:
  1. ALV d.d. 23 maart 2022
 4. Bespreking van de jaarverslagen van:
  1. Secretaris
  2. Bestuurslid zwembad
  3. Bestuurslid strand
  4. Adviseur materiaal
  5. Adviseur opleidingen
  6. Penningmeester
 5. Vaststelling begroting 2024
 6. Vaststelling contributie & minimumdonatie 2024
 7. Verslag kascommissie & benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Vaststelling vernieuwde statuten
 10. Oprichting continuïteitscommissie
 11. Eventueel ingediende voorstellen
 12. Uitreiking waarderingsspeldjes/oorkondes 
 13. Rondvraag
 14. Sluiting