Online Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 15 maart 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de IJRB, te houden op:
Dinsdag 15 maart 2022 – Aanvang 20.00 uur
Deze vergadering zal gehouden worden via Google Meet.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken & mededelingen
 3. Besluiten: Vaststellen notulen van de:
  • ALV d.d. 23 maart 2021
 4. Bespreking van de jaarverslagen van:
  1. Secretaris
  2. Bestuurslid zwembad
  3. Bestuurslid strand
  4. Adviseur materiaal
  5. Adviseur opleidingen
  6. Penningmeester
 5. Besluiten: Vaststelling begroting 2023
 6. Besluiten: Vaststelling contributie & minimumdonatie 2023
 7. Verslag kascommissie & benoeming nieuwe kascommissie
 8. Besluiten: Bestuursverkiezing
 9. Eventueel ingediende voorstellen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Deelnemen
Jaarverslag 2021
Balans 31-12-2021
Winst- en verliesrekening & Begroting 2022/2023
Notulen ALV 2021